Registr oznámení

(zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů)

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen zákon) ukládá povinnost tzv. evidenčním orgánům vést registr oznámení veřejných funkcionářů o jejich činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích, a to v rozsahu stanoveném v §9 až 11 zákona. V případě obce Úmyslovice je tímto evidenčním orgánem starosta Obecního úřadu Úmyslovice, který může vedením registru pověřit i jinou osobu.

Registr oznámení vedený zdejším evidenčním orgánem, umožňuje mj. ukládat a zpřístupňovat oznámení veřejných funkcionářů na internetu.

Veřejní funkcionáři

Pro účely zákona se veřejnými funkcionáři rozumějí v případě obce Úmyslovice:

 • starosta obce
 • místostarosta obce

Veřejní funkcionáři podávají svá oznámení formou čestného prohlášení v zákonem stanovených lhůtách, tj. do 30.6. následujícího kalendářního roku nebo do 30 dnů od ukončení své funkce.

Žadatelé o přístup k informacím a registr oznámení

 • Každý občan má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště žadatele. Výpisy a opisy evidenční orgán (starosta obce popř. jím pověřená osoba) neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.
 • Každému, kdo má zájem nahlížet do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, udělí evidenční orgán (starosta obce popř. jím pověřená osoba) uživatelské jméno a přístupové heslo k registru. K tomu vyplňuje žadatel žádost, která obsahuje jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu žadatele.
 • Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zvláštních právních předpisů.

Evidenční orgán (starosta obce popř. jím pověřená osoba)   

 • vede registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, podávaných veřejnými funkcionáři,
 • vede protokol o každém nahlédnutí do registru,
 • uděluje uživatelské jméno a přístupové heslo k registru po vyplnění a ověření žádosti.

Přestupky

Přestupku se dopustí fyzická osoba, která:

 • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
 • poruší povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru,
 • uvede zjevně nepravdivé údaje do návrhu na zahájení řízení,
 • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.    

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč. Přestupky dle písm. a) a b) projednává Úřad pro ochranu osobních údajů. Přestupky dle písm. c) projednává v přenesené působnosti obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jejímž územním obvodu má pachatel přestupku bydliště.

žádost o přístup